Oglas za zakup prostora na Avalskom Tornju – blok B

 

Na osnovu člana 22. i 34. Zakona o javnoj svojini („Sl. Glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon i 108/2016), člana 6. i 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br. 16/2018), Saglasnosti republičke direkcije za imovinu RS br. 464-21382017 od 12.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora JP „Emisiona tehnika i veze“ br. O-NO-XLII-6/18 od 25.06.2018.  godine

 

JAVNO PREDUZEĆE „EMISIONA TEHNIKA I VEZE“ BEOGRAD

 

raspisuje

 

OGLAS

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u okviru  kompleksa „Avalski toranj“

 

 

PREDMET ZAKUPA je poslovni prostor u okviru kompleksa „Avalski toranj“, na katastarskoj parceli broj 1964/17 KO Beli Potok, i to:

–         poslovnog prostora za zabavu, ugostiteljstvo ili trgovinu, površine 207 m², u objektu ispod pristupnog platoa Avalskog tornja, Blok B, u viđenom stanju.

 

Predmetni prostor se daje u zakup na period od 5 (pet) godina.

Početna cena predmeta zakupa je 500,00 dinara/m² bez PDV-a na mesečnom nivou,  koja će se plaćati najkasnije do 10-tog u tekućem mesecu za prethodni mesec.

 

Ponuđač je obavezan da dostavi ponudu mesečnog iznosa zakupnine izraženu u dinarima sa PDV-om i bez PDV-a.

Predmet zakupa je namenjen za obavljanje zabavne, ugostiteljske ili trgovinske delatnosti.

Predmetni prostor biće dat u zakup ponuđaču koji ponudi najveću cenu zakupnine na mesečnom  nivou.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, ponuđači koji su ponudili isti iznos zakupnine, biće pozvani da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

Pravo učešća imaju pravna lica i preduzetnici, koji su upisani u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

 

Učesnici ovog oglasa u postupku prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda ne mogu biti pravna lica i preduzetnici:

1)     koji nisu izvršili svoje obaveze po osnovu poreza,

2)     koji nisu izvršili svoje obaveze po osnovu komunalnih taksi,

3)     koji su u prethodnih 12 meseci bili u blokadi.

 

Svaki ponuđač je dužan da dostavi pisani dokaz o izvršenim gore navedenim obavezama, kao i potvrdu NBS da nije bio u blokadi.

 

Svaki ponuđač je dužan, da se pre dostavljanja ponude upozna sa uslovima i obaveštenjima sadržanim u ovom oglasu. Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu „Danas“.

 

Ponuda koja se podnosi obavezno sadrži:

Za preduzetnike: Ime i prezime, odnosno naziv i sedište preduzetničke radnje, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kopiju rešenja o upisu u registar privrednih subjekata kod APR-a, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, broj telefona.

Za pravna lica: Naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu u registar privrednih subjekata kod APR-a; matični broj, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, broj telefona.

Za sve ponuđače:

–        Dokaz o uplati depozita;

–        Iznos zakupnine (sa PDV-om i bez PDV-a) koja se nudi sa rokom plaćanja;

–        Potvrda da je ponuđač kao pravno lice/preduzetnik koje podnosi ponudu za zakup prostora za obavljanje zabavne, ugostiteljske i trgovinske delatnosti:

A) osnovano i posluje minimum 10 godina, zaključno sa danom objave ovog oglasa;

B) obavlja zabavnu, ugostiteljsku ili trgovinsku delatnost minimum 2 godine, zaključno sa danom objave ovog oglasa;

Svaki ponuđač dužan je da ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavi u zatvorenoj i  pečatiranoj koverti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Danas“, na adresu:

JP „Emisona tehnika i veze“ Beograd,

Jovana Ristića br. 1, 11000 Beograd

(VII sprat, kancelarija br. 7)

 

sa obaveznom naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – ponuda za zakup prostora u sklopu kompleksa „Avalski toranj“ – Blok B“,  lično ili preporučeno putem pošte. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, ime, adresu i broj telefona. Blagovremene će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu preduzeća i budu zavedene do 15.30 časova poslednjeg dana roka.

 

Obaveza podnosioca ponude je da uplati depozit za ozbiljnost ponude, u iznosu od 100.000,00 dinara koje će uplatiti na račun JP „Emisiona tehnika i veze“, kod Komercijalne banke ad Beograd,  br. 205-154307-51, a koji će u slučaju izbora ponude, kao najpovoljnije, na osnovu potpisane izjave najpovoljnijeg ponuđača imati i karakter garancije za redovno izmirenje obaveza, a koji će biti vraćen nakon isteka Ugovora o zakupu.

 

Ponuđaču koji ne bude izabran kao najpovoljniji, biće vraćen depozit najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Predmetni prostor se može razgledati, dana 24.07.2018. godine u periodu od 10,00 do 14,00 časova, uz prethodnu najavu osobi za kontakt Igoru Jevtiću, tel. 066/87-77-093 ili e-mail: igor.jevtic@etv.rs

Otvaranje pristiglih ponuda obaviće se dana 30.07.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama preduzeća, u ul. Jovana Ristića br. 1, sprat VII, kancelarija  br. 4.

 

Neblagovremene  ponude neće biti uzete u razmatranje.

Nepotpune ponude se neće rangirati.

 

Komisija će obavestiti učesnike Javnog oglasa o izboru najpovoljnijih ponuđača, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač, po ovom oglasu, dužan je da sa JP „Emisiona tehnika i veze“, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, zaključi Ugovor o zakupu.

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od svoje ponude, ne postupi po nalogu JP ETV, ne potpiše Ugovor u ostavljenom roku, odnosno, blagovremeno ne izmiri obaveze proistekle iz statusa izabranog najpovoljnijeg ponuđača – zakupca, gubi pravo na povraćaj depozita. U ovom slučaju JP ETV će pozvati sledećeg najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko prvi postupak prikupljanja ponuda ne uspe (ne prijavi se niko od zainteresovanih ponuđača) neće se ponovo objavljivati Oglas, već će pod istim uslovima biti izabran ponuđač neposrednom pogodbom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavite Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Translate »